Logo společnosti
telefon dispečink 603 98 10 98
Rambo

Naše svaly jsou Vám k mání!

tyto varianty služeb jste si nejvíce oblíbili

O StěhováníRambo.cz

Pojistné smlouvy

Všechno stěhování je pro Vás zdarma pojištěno do výše 2 000 000 Kč. Pojištění se vztahuje, jak na škody způsobené manipulaci, tak na škody způsobené během převozu. V případě nutnosti navýšení pojistné částky stačí předem zavolat a my Vám sjednáme připojištění individuálně podle Vaši potřeby.

Můžete si také zobrazit Pojistnou smlouvu v dokumentu PDF

Koncesní listiny

koncesní listina  koncese 2  koncese 3

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení 

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále

také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, vyklízení, odvozu na sběrný

dvůr a pod. (dále jen „stěhování“). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito

Podmínkami, řídí Zákonem c. 40/1964 Sb., občanský zákoník, anebo podle povahy účastníku, Zákonem

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání

závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli.

Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních

podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

 

 2. Informace o dodavateli, kontaktní údaje

Obchodní název: TRAVEL & MOVING s.r.o.

Místo podnikání: Mojmírovců 1248/38, 70900 Ostrava-Mariánské Hory

Identifikační číslo: 01422171


výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

silniční motorová doprava: nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Telefon: 603 98 10 98

E-mail: info@stehovanirambo.cz

WWW: Www.StehovaniRambo.cz

Bankovní spojení: 257542657/0300

 

3. Poptávka, objednávka služeb, potvrzení objednávky

Objednatel muže dodavateli zaslat poptávku (nezávaznou objednávku) služeb zejména prostřednictím

formuláře publikovaného na www stránkách dodavatele http://www.stehovanirambo.cz

Dodavatel na základe poptávky vyhotoví nabídku služeb a telefonicky, nebo emailem ji sdělí objednateli.

Objednatel podává závaznou objednávku služeb stehování od dodavatele (dále jen „objednávka“)

prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty, SMS, nebo přijetím nabídky dodavatele podle předchozího odstavce, doručením na kontaktní údaje objednatele uvedené v čl. 2 těchto Podmínek, a to nejpozději 24 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel adodavatel nedohodnou jinak. Dodavatel muže vyzvat objednatele, který svou objednávku podaltelefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených způsobů doručení (autorizoval objednávku).

V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na www

stránkách dodavatele http://www.stehovanirambo.cz/, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidlatotožným se zpusobem dorucení objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla behem 24 hodin oddoručení, nejpozději do 24:00 hod. dne předcházeného požadovanému datu zakázky, ledaže seobjednatel a dodavatel dohodnou jinak.Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách zveřejní oznámenío přerušení dodávky služeb a/nebo přijímání objednávek.

Potvrzením závazné objednávky dodavatelem dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhováníkonkludentně (vzniká „zakázka“), ledaže objednatel trvá na uzavření písemné smlouvy. V takovémpřípadě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12hod před započetím zakázky.Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele ouzavření písemné smlouvy, což bude objednateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručeníanebo při potvrzení objednávky.

 

4.  Zrušení objednávky

Objednatel muže svou závaznou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena

objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem do 24 hodin před

zahájením stěhování.

V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 15 Kč za kilometr, který

objednatel ujel za zakázkou k okamžiku jejího zrušení, min. 600,- Kč.

 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele 

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností,které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod.

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud

objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho

účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 14 dnů).

Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodu

hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející

zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě – dodavatel posunutí

zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. - má objednatel právo na slevu z ceny

zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 10%.

 

6. Právo dodavatele na změnu ceny

 Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky stanovené podle čl. 3., pokud se zakázka

odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce.

 

 7. Cena a ceník

Cena stěhování se stanovuje takto: 15 minut času na příjezd a odjezd plus délka stěhování krát hodinová sazba dle ceníku podle počtu pracovníků přítomných na zakázce.

Ceník je přílohou těchto Podmínek a je zveřejněn na webových stránkách dodavatele na adrese http://www.stehovanirambo.cz/. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Ceník jeho zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 1 den před účinností změny.

 

 8. Platební podmínky

Úhrada ceny zakázky je objednatelem provedena zásadně hotově, po dokončení a vyúčtování zakázky,

zároveň je dodavatelem vystaven příjmový doklad resp. „paragon“, ledaže si dodavatel a objednatel

předem dohodnou jiný způsob platby.

Dohodne-li se tak objednavatel s dodavatelem předem, muže být, za splnění níže uvedených podmínek,

úhrada ceny zakázky provedená též:

  1. Bankovním převodem předem se zálohou v hotovosti ve výši podle odhadu ceny zakázky předem,

po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek resp. vrácen přeplatek, pričemž

přeplatek i doplatek jsou splatné do 10 dní od dokončení zakázky; nebo

  1. Bankovním převodem se splatností dle faktury. Není-li na faktuře datum splatnosti uveden, je

cena zakázky splatná do 10 dní od dokončení zakázky.

Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky.

Úhrada služeb bankovním převodem na základe faktury musí být dohodnuta předem, zejména je možná

při rozsáhlejším stěhování firem, úradů, institucí a pod. a to pouze při objednávce mailem nebo písemné,

učiněné osobou oprávněnou jednat jménem dané firmy nebo instituce při objednávání služeb. Zákazník

musí při objednávce nebo nejpozději před zahájením stehování předložit výpis z Obchodního rejstříku

nebo obdobného registru a doložit fakturační údaje.

Není-li faktura objednatelem uhrazena včas, je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení a smluvní

Úrok z prodlení

  1. v případe, že je objednatelem fyzická osoba nepodnikající, je stanoven v souladu nařízením vlády
  2. v případě, že je objednatelem podnikatel, činí 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s uhradou ceny zakázky.

Smluvní pokuta ve smyslu § 544 Zákona c. 40/1964 Sb., občanský zákoník resp. §§ 300 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zakoník se vybírá ve formě administrativního poplatku za zpracování a zaslání vyzvy ke splnění peněžitého závazku v prodlení činí:

  1. výzva ..... 500,-Kč bez DPH;
  2. výzva ..... 800,-Kč bez DPH;
  3. a další výzva ... 5% z dlužné částky min. 1.000,- Kč bez DPH.

Poplatek za zpracování a zaslání výzvy je splatný na základe faktury vystavené objednatelem a zaslané

spolu s výzvou.

 

9. Součinnost objednatele

 Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:

 zajistit příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;

 zajistit průchodnost schodiště a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;

 zabezpečit hlídání stěhovaných věcí při stěhování v době, kdy jsou mimo dispozici stěhovacích

manipulantu, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru

stěhovacího vozu nebo s nimi právě manipulanti nedisponují (nakládka, vykládka);

 připravit předměty určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit

povolení vjezdu na určené místo.

Dodavatel si vymiňuje, aby predmětem stěhování nebylo zejm. následující: a) věci a předměty ohrožující

lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým

bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.; b) věci

lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynu pro zvláštní manipulaci; c) jiné predměty a věci,

které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek

při přepravě podle platných předpisů. Pokud se na místě dodavatel a objednatel presto dohodnou na

stěhování předmětů dle písm. b) a c), nenese objednatel odpovědnost za vznik škody na takové stěhované

věci.

 

10. Reklamace, náhrada škody 

Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou

stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování

probíhalo.Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky,jakož i prostory, ve kterých stehování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé přistěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější

reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp.

prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných

předmětů resp. příslušných prostor v důsledků škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel

neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout. Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímotřetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit.

Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledků jednání zákazníka, jakož i takového

jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen

např. obalovými materiály nebo nezajistil potřebnou součinnost.

Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných

předmětů a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi

znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo

kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na www stránkách dodavatele.

V Ostravě, dne 1.1.2014

 

 copyright © stehovaniRambo.cz 2016
TOPlist